Ingegneria Industriale - 1 anno

  Lunedė Martedė Mercoledė Giovedė Venerdė
9:00-10:00 Fondamenti di informatica  - EF4 Complementi di analisi matematica e statistica  - EF4 Complementi di analisi matematica e statistica  - EF4 Fondamenti di informatica  - C2
Fondamenti di informatica  - C3
Complementi di analisi matematica e statistica  - EF4
Complementi di analisi matematica e statistica  - EF4
10:00-11:00 Fondamenti di informatica  - EF4 Complementi di analisi matematica e statistica  - EF4 Complementi di analisi matematica e statistica  - EF4 Fondamenti di informatica  - C2
Fondamenti di informatica  - C3
Complementi di analisi matematica e statistica  - EF4
Complementi di analisi matematica e statistica  - EF4
11:00-12:00 Chimica  - EF4 Fisica I  - EF4 Fisica I  - EF4 Fondamenti di informatica  - C2
Fondamenti di informatica  - C3
Fondamenti di informatica  - aula8
Chimica  - EF4
12:00-13:00 Chimica  - EF4 Fisica I  - EF4 Fisica I  - EF4 Fondamenti di informatica  - C2
Fondamenti di informatica  - C3
Fondamenti di informatica  - aula8
Chimica  - EF4
13:00-14:00          
14:00-15:00 Complementi di analisi matematica e statistica  - EF4 Fisica I  - EF4 Complementi di analisi matematica e statistica  - EF4 Fisica I  - EF4 Tutorato di Fisica I  - EF4
15:00-16:00 Complementi di analisi matematica e statistica  - EF4 Tutorato di Complementi di analisi matematica e statistica  - EF4 Complementi di analisi matematica e statistica  - EF4 Fisica I  - EF4 Tutorato di Fisica I  - EF4
16:00-17:00   Tutorato di Complementi di analisi matematica e statistica  - EF4   Tutorato di Chimica  - EF4  
17:00-18:00       Tutorato di Chimica  - EF4