Bioingegneria - 1 anno

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
9:00-10:00   Analisi matematica 1  - EF1 Analisi matematica 1  - EF1 Analisi matematica 1  - EF1 Analisi matematica 1  - EF1
10:00-11:00   Analisi matematica 1  - EF1 Analisi matematica 1  - EF1 Analisi matematica 1  - EF1 Analisi matematica 1  - EF1
11:00-12:00   Geometria e algebra  - EF1 Elementi di chimica  - EF1
Principi di fisiologia  - EF1
Geometria e algebra  - EF1 Geometria e algebra  - EF1
12:00-13:00   Geometria e algebra  - EF1 Elementi di chimica  - EF1
Principi di fisiologia  - EF1
Geometria e algebra  - EF1 Geometria e algebra  - EF1
13:00-14:00          
14:00-15:00   Elementi di chimica  - EF1
Principi di fisiologia  - EF1
Fondamenti di informatica  - EF1 Fondamenti di informatica  - EF1 Elementi di chimica  - EF1
Principi di fisiologia  - EF1
15:00-16:00   Elementi di chimica  - EF1
Principi di fisiologia  - EF1
Fondamenti di informatica  - EF1 Fondamenti di informatica  - EF1 Elementi di chimica  - EF1
Principi di fisiologia  - EF1
16:00-17:00          
17:00-18:00          
Principi di fisiologia : il corso inizierà nella seconda parte del semestre