S E G N A T U R A:  II 333
         1. Iohannes Chrysostomus, Adversus Iudaeos
         2. Iohannes Chrysostomus, De incomprehensibili Dei natura
         3. Iohannes Chrysostomus, De providentia Dei