S E G N A T U R A:  Lat. XIV 295 (4348)
         1. Dionysius Areopagita, Ps., Epistula ad Timotheum