S C H E D E    D E L L '   O P E R A:   Admonitio ad filium spiritalem
(AUTORE:  Basilius Caesariensis, Ps.)
Manoscritti
         1. San Daniele del Friuli, Biblioteca civica Guarneriana, 98, ff. 100r-112v