S C H E D E    D E L L '   O P E R A:   Epistula ad episcopos Aegypti et Lybiae
(AUTORE:  Athanasius Alexandrinus)
Manoscritti
         1. Perugia, Badia di San Pietro, CM 12, f. 1 e segg.